สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • 34. ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 
 • 33. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2/2565
 • 32. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • 31. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหน่วยงานและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • 30. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 29. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
 • 28. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 11. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565
 • 10. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565
 • 9. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2564
 • 8. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564
 • 7. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2563
 • 6. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
 • 5. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
 • 4. ตารางการบรรยายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 • ประมวลภาพกิจกรรม


   
  ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th