สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • + คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหน่วยงาน และแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาการตลาด 2/2566
 • + คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหน่วยงาน และแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2566
 • + คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2566
 • >> ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 
 • >> ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566
 • >> หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
 • >> แนวทางปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ
 • >> แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
 • >> ประกาศ แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
 • >> แนวปฏิบัติการเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • >> ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์สหกิจศึกษา
 • ประมวลภาพกิจกรรม


   
  ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th