สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • 45. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2/2566 
 • 44. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566 
 • 43. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566 
 • 42. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2566 
 • 41. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2/2566 
 • 40. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2/2566 
 • 39. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2566 
 • 38. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2566 
 • ประมวลภาพกิจกรรม


   
  ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th