สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • 37. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 • 36. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 
 • 35. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • 34. ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566
 • 33. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2/2565
 • 32. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • 31. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหน่วยงานและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • ประมวลภาพกิจกรรม


   
  ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th