สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 45. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2/2566 
 • 44. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566 
 • 43. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2566 
 • 42. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2566 
 • 41. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2/2566 
 • 40. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2/2566 
 • 39. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2566 
 • 38. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2566 
 • 37. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 • 36. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 
 • 35. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • 34. ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566
 • 33. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2/2565
 • 32. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • 31. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหน่วยงานและแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2565
 • 30. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 29. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
 • 28. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 27. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 26. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 25. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 24. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 23. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 22. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 21. คำสั่งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • 20. คำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและรายชื่อคณาจารย์นิเทศนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 19. คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 18. แนวทางปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ
 • 17. แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
 • 16. คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • 15. ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
 • 14. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณาจารย์นิเทศนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 2/2563
 • 13. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
 • 12. ประกาศ แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
 • 11. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • 10. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • 9. ขอเชิญร่วมส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • 8. แนวปฏิบัติการเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • 7. ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • 6. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • 5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 4. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 3. ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์สหกิจศึกษา
 • 2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • 1. นักศึกษารายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2562 ส่งใบสมัครงานสหกิจตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 62

 •  
  ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th