สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 มี.ค. 63 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม 66-311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน/นักศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 มี.ค. 63

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. รายละเอียดการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. แบบฟอร์มสมัครประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
4. แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. แบบเสนอข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

อับเดทเมื่อ : 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.31 น.


  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th