สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบตอบรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 หนังสือส่งนักศึกษากลับสถานศึกษา
5 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (โครงงานสหกิจศึกษา)
6 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน
     

 
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th