สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
# ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา COOP-S01
  1.1 แบบตอบรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา COOP-E01
2 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง COOP-S02
3 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา COOP-S03
4 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา COOP-S04
5 แบบแจ้งหัวข้อและรายละเอียดโครงงานสหกิจศึกษา COOP-S05
6 แบบแจ้งสวัสดิการที่ได้รับในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา COOP-S06
7 เล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
8 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (โครงงาน 5 บท)  
9 บันทึกข้อความทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
# ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา COOP-E02
2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
3 หนังสือส่งนักศึกษากลับสถานศึกษา  
4 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (โครงงานสหกิจศึกษา)  
5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน  
       

 
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th