สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษารายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2562 ส่งใบสมัครงานสหกิจตั้งแต่วันนี้ - 16 ส.ค. 62

นักศึกษารายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส่งใบสมัครงานสหกิจที่จะไปปฏิบัติสหกิจภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร เขียนมาส่งได้ที่งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 62 เพื่องานสหกิจจะได้ส่งหนังสือขอความนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ COOP-S01.pdf

หมายเหตุ : ส่งใบสมัครในตะกร้าหน้าเคาร์เตอร์

อับเดทเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.31 น.


  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th