สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้รับรางวัลการประกวด ดังนี้

---------------------

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การลดลักษณะโค้งงอในผลิตภัณฑ์​ปลาชุบแป้งทอด
นักศึกษา : นางสาวชญานิษฐ์​ เจริญศรี​ และนางสาวนันทิกานต์​ นวลเสน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อดิศรา​ ตันตสุทธิกุล​ และอาจาร​ย์​สุเพ็ญ​ ด้วงทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. เพื่อป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
นักศึกษา : นายชนากร ศิริชุม, นางสาวเบญจพร ทองใหญ่ และนางสาวปฐมาวดี ทองขาว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ.เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
นักศึกษา : นางสาวรัตติกาล ศรีไชย
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท อาร์พีวี คอร์ปอเรชั่น จํากัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ วิตามินบี 2 (Vitamin B2 - Riboflavin) ในโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูป โดยใช้เครื่อง HPLC - FLD
นักศึกษา : นางสาวณัฐวรรณ กาเจตอแล และนางสาวอัฟรีน มะหลี
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ คงเย็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : นากาโมโต้ เกมส์ (Nakamoto Games)
นักศึกษา : นายสุธาวีร์ ซอและ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท คอสดีไซน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

---------------------

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : น้ำพริกมะพร้าวน้ำหอม
นักศึกษา : นางสาวถนอมวรรณ วุ่นสุวรรณ์ และนางสาวฟาตีนา ดอแนเลาะ
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โดมตะวัน จำกัด จ.พัทลุง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : สื่อโมชันกราฟิก ชุด สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
นักศึกษา : นายปฐมพร วรรณเผือก และนางสาววิรการ โสมจันทร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมปังกรอบในไลน์การผลิตเตาอิฐ
นักศึกษา : นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ และนางสาวมาดีหน๊ะ สายสหัส
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พันชูกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดแสดงเมนูของร้านอาหารในโรงแรมในเกาะลันตา
นักศึกษา : นางสาวนภัสสร แก้วสุวรรณ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จ.กระบี่
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สลิลา เพ็ชรทอง และอาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การพัฒนาพาสต้าเส้นสดปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย
นักศึกษา : นางสาวอริสา หมัดเส๊าะ และนางสาวนัฎทกานต์ มะประสิทธิ์
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฐิภูตา จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา, อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พันชูกลาง

---------------------

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การ์ดโคฟเวอร์มือป้องกันอันตรายจากการใช้มีดผ่ายาง
นักศึกษา : นางสาวฮาซีมะห์ สาเเละ และนางสาววัยซีเราะห์ ยาโงะ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเเละระบบการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ มีงาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การดัดแปลงเครื่องตัดก้างเป็นเครื่องหั่นปลานิชชิน
นักศึกษา : นายยศัสวิน ชูพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตเจลลี่นมเปรี้ยวเสริมอินนูลิน
นักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ อิสสระ และนางสาวนวนันท์ เอียดฤทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พานิชย์ และอาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นักศึกษา : นางสาวเกศินี ปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลงาน : ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นระหว่างกระบวนการผลิตในไลน์ผลิต
นักศึกษา : นายอิบรออิม หลีหวัน และนายอัสรี นาปาเลน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม, อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ขำตรี และอาจารย์ ดร.พัชรี เพิ่มพูน  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th