สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม (66-311) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลงานประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(*)รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานเรื่อง "การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง"

(*)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานเรื่อง "การแก้ปัญหาหมึกพิมพ์จางบนบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์"

(*)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานเรื่อง"อิทธิพลของอัตราปลูกที่มีต่อผลผลิตและผลพลอยได้ที่สำคัญของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น 2 ลูกผสม"

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

(*)รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม Quality In Deep"

(*)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาหลักสูตร ศป.บ.การออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง "การออกแบบพัฒนาคาแรคเตอร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย"

อับเดทเมื่อ : 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.01 น.

  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th