สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กค. 62

งานสหกิจศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กค. 62
หัวข้อ : หลักการแนวคิดสหกิจศึกษาและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยมีวิทยากร อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อ.ดร.ชำนาญ พลูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อับเดทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.31 น.

  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th