สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานสหกิจศึกษาประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อับเดทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.31 น.

  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th