สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

อับเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2564 เวลา 10.01 น.
  • กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจจากสถานประกอบการจริง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

    กิจกรรมที่ 3 Workshop การสร้างรูปแบบและแนวทางการต่อยอดในการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจริงพร้อมคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th