สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประธานกล่าวเปิดโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมีบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” วิทยากรโดย : อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำเอกสารการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาอับเดทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.01 น.

  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th