สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2566

รางวัลชมเชย (รางวัลอันดับที่ 3)

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ทีมผลงาน : ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. เพื่อป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
นักศึกษา : นายชนากร ศิริชุม, นางสาวเบญจพร ทองใหญ่ และนางสาวปฐมาวดี ทองขาว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ.เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร


  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th