สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัล ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 โดย สามารถคว้ามาได้ 5 รางวัล ดังนี้

ประจำปี 2563
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมุมีนะห์ ดาละแซง และ นางสาวอารียา ยอหัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง"
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จำกัด
ประจำปี 2564


1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายซาการียา บัวคง และ นางสาวบัยดูรี สาล่า
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จาผลงานเรื่อง "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่างชิกูว่า เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน"
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ณฐมน เสมือนคิด และ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด


2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
นายเจตสรัญ ไหมขาว
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
จาผลงานเรื่อง "การพัฒนาระบบการตรวจพื้นที่รอบบริษัทด้วยระบบคิวอาร์โค้ด"
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พีรวัส หนูเกตุ
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
จำกัด


3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
นายพีรณัฐ เตพิริยะกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จาผลงานเรื่อง "การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ ช่วยในการปลอกสายเคเบิ้ล"
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.กุลยุทธ บุญเซ่ง และ ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท จีทีทรานสปอร์ต 2012 จำกัด


4.รางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
นางสาวปราณปริยา หมั่นเพียร และ นางสาวฮานาน หวันเต๊ะ
สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จาผลงานเรื่อง "การลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเวเฟอร์หลอด"
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด
  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th