สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการประกวด ดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
- นายซาการียา บัวคง และนางสาวบัยดูรี สาล่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลงานเรื่อง "การศึกษาความร้อนที่ใช้ในการย่างซิกูวาเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐาน"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
--------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นายอนิรุทธ์ จีนชาวนา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานเรื่อง "eSchool 4.0"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท มายโฮสท์ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
--------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวกฤติยาณี ฐานา, นางสาวสุนิสา พรหมนุ้ย และนางสาวเสาวลักษณ์ รักหอม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานเรื่อง "ผลของการใช้สื่อวีดีโอและคู่มือการดูแลตนเองต่อความรู้ของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ DPAC โรงพยาบาลกระบี่"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
- นายเจตสรัญ ไหมขาว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานเรื่อง "การพัฒนาระบบการตรวจพื้นที่รอบบริษัทด้วยระบบคิวอาร์โค้ด"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นางสาวปราณปริยา หมั่นเพียร และนางสาวฮานาน หวันเต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลงานเรื่อง "การลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเวเฟอร์หลอด"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวกิตตินันท์ โฉมทอง และนางสาวปรียาภรณ์ องสารา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานเรื่อง "การสร้าง QR Code การให้ข้อมูลพื้นฐานภายในพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
- นายพีรณัฐ เตพิริยะกุล และนายภาณุเดช เจริญศรี นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงานเรื่อง "การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการปลอกสายเคเบิ้ล"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท จีทีทรานสปอร์ต 2012 จำกัด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นางสาวนูรีซัน ยาแดง และนางสาวอามีเนาะ เจะมูซอ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงานเรื่อง "การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ทุ่นแรงในการพันพาเลต"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวณิชา ยุโส๊ะ และนางสาวโรสนียา ฤทธิ์หมุน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลงานเรื่อง "ศึกษาการผลิตมอสซาเรลล่าชีสโดยใช้กรดซิตริกและจุลินทรีย์ประเภทเมโซฟิลิก"
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อับเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2564 เวลา 10.01 น.


  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th