ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ระบบสหกิจศึกษา

สำหรับหน่วยงานภายนอก

 


ศูนย์สหกิจศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร 074-260276 โทรสาร 074-260230 e-mail : coop@gmail.com
...........................................................................